Sidi Touré - BK - from the 2018 album Toubalbero on Thrill Jockey.