tokyo game show, zen, todoroki, todoroki keikoku, temple, square enix, artnia, mo-mo paradise, ske48, gaishi hall, utsukushii inazuma, jishin, yurekuru, seisme