amanohashidate, typhon, osaka, kansai, dragon, razan hayashi, mata-nozoki, chionji, motoise-kono, kushi-katsu, butaman, 551 horai, tsutaya