In this podcast: 1. Kitka, 2. Kitka, 3. Olexa Kabanov, 4. Hans Christian, 5. Hans Christian, 6. Ya Elah, 7. Hans Christian, 8. Panacea, 9. Hans Christian, 10. Olexa Kabanov, 11. Olexa Kabanov