Ready to grow a few feet and fight evil? Then stick around for 1989's Kousoku Sentai Turboranger!